รายละเอียดครุภัณฑ์ชำรุด ครุภัณฑ์สำนักงาน
ที่
หมายเลขครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์
1
050128460010
 ตู้ไม้เก็บเอกสาร 3 ชั้น