รายละเอียดครุภัณฑ์จำหน่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ที่
หมายเลขครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์
1
050312480001
 วิทยุ PHILLIPS AZ1004