รายละเอียดครุภัณฑ์จำหน่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่
หมายเลขครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์
1
050402480018
 เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ DOCU PRINT 240
2
100420050720
 เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ MFC-240 C/Brother
3
100000111199
 เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว MAC
4
100000228706
 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง DTK
5
100000228707
 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง DTK
6
100000198717
 เว็บไซต์กระจิบข่าว
7
100000228845
 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับเจ้าหน้าที่
8
100000433841
 เครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo All in one รุ่น M72z