X ปิด
OBEC Data 2021
  ลืมรหัสผ่าน แจ้งปัญหา OBEC@MAIL : ADMIN  Home | ติดตามสถานะการแจ้งปัญหา  
จำนวนการแจ้งปัญหา ณ วันที่ 01 ต.ค. 2566 : 10,959 รายการ ตอบกลับแล้ว 10,953 รายการ
 
วันที่แจ้งปัญหา ปัญหา eMail สถานะ วันที่ดำเนินการ
 27 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  alnur_023@hotmail.com  ตอบกลับแล้ว  27 ก.ย. 2566
 27 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  pattynaja25@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  27 ก.ย. 2566
 27 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  kjoy.2536@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  27 ก.ย. 2566
 27 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  gdnoo@outlook.co.th  ตอบกลับแล้ว  27 ก.ย. 2566
 27 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  wanwisa16052527@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  27 ก.ย. 2566
 27 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  nanna_drn@hotmail.com  ตอบกลับแล้ว  27 ก.ย. 2566
 27 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  im.yanakorn@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  27 ก.ย. 2566
 27 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  nanthika0109@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  27 ก.ย. 2566
 27 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  mesasoogkom@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  27 ก.ย. 2566
 26 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  Krufa.2507@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  26 ก.ย. 2566
 26 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  Krufa.2507@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  27 ก.ย. 2566
 26 ก.ย. 2566  เข้าอีเมลไม่ได้  phiroch.you2521@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  26 ก.ย. 2566
 26 ก.ย. 2566  เข้าอีเมลไม่ได้  ccbanthung@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  26 ก.ย. 2566
 26 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  wiwicandiizz@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  26 ก.ย. 2566
 26 ก.ย. 2566  ล็อกอินเข้าไม่ได้ แจ้งอะไรเกี่ยวไฟลวอลอะไรทำนองนี้คับ  chillnismo12@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  26 ก.ย. 2566
 26 ก.ย. 2566  ไม่ได้รับอีเมลในกล่องจดหมาย  rammap0709@obecmail.obec.go.th  ตอบกลับแล้ว  26 ก.ย. 2566
 26 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  te0638muang@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  26 ก.ย. 2566
 26 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  WPWHSC@GMAIL.COM  ตอบกลับแล้ว  26 ก.ย. 2566
 26 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  banhuaijiang@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  26 ก.ย. 2566
 26 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  soidao.panya@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  26 ก.ย. 2566
 25 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  53samran@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  26 ก.ย. 2566
 25 ก.ย. 2566  เข้าอีเมลไม่ได้  Kookai.rung@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  25 ก.ย. 2566
 25 ก.ย. 2566  ลงทะเบียนแล้ว ระบบไม่แจ้งรายละเอียด  p-nui27@hotmail.com  ตอบกลับแล้ว  25 ก.ย. 2566
 25 ก.ย. 2566  อีเมลถูกปิดและเข้าใช้งานอีเมลไม่ได้  Kookai.rung@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  25 ก.ย. 2566
 25 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  a.aluktavada@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  25 ก.ย. 2566
 25 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  toey3132536@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  25 ก.ย. 2566
 25 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  siya545405@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  25 ก.ย. 2566
 25 ก.ย. 2566  ลงทะเบียนไม่ผ่าน  bambamthankamon@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  25 ก.ย. 2566
 25 ก.ย. 2566  เข้าอีเมลไม่ได้  bambamthankamon@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  25 ก.ย. 2566
 25 ก.ย. 2566  ลืมรหัสผ่าน  wondersudsoi@gmail.com  ตอบกลับแล้ว  25 ก.ย. 2566

หน้า 2/366
1 2 3 4 5 6 7 8 9

REAGISTER OBECMAIL
ServiceMail : mailadmin@obec.go.th tel 02-2885936