[x] ปิด
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
8 ส.ค. 2557 เวลา 8.00 - 20.00 น.
การกรอกข้อมูล เพื่อใช้การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558

www.obecict.bopp.go.th
อ่านต่อ ...
กิจกรรมทั้งหมด
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. OBEC Mail e-filing Web Media
ข่าวประกาศ สทร.

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ศธ 04005/ว 197 เปลี่ยนแปลงรูปแบบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของ ศธ 04005/ว159

8 มีนาคม 2560
เข้าชม 1725 ครั้ง

ข่าวประกาศที่เกี่ยวข้อง
      แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  วันที่ 20 มี.ค. 2560
      แบบรายงานความก้าวหน้าการประกวดราคาครุภัณฑ์ DLIT ประจำปี 2560  วันที่ 20 มี.ค. 2560
      ศธ 04005/ว 197 เปลี่ยนแปลงรูปแบบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของ ศธ 04005/ว159  วันที่ 8 มี.ค. 2560
      Download หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว195 ชี้แจงเพิ่มเติมการจัดสรรคอมพ์ ปี 2560  วันที่ 7 มี.ค. 2560
      Download บัญชีจัดสรร คอมพ์ รร. ปี 60  วันที่ 24 ก.พ. 2560
 

Download คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Download File ประกอบการประชุม รร.แม็กซ์

การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ประจำปี ๒๕๕๗

สรุปจำนวน สพท. ที่ส่ง SAR update 17 เมษา 57

Download บัญชีจัดสรรค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2557

ข้อมูลการจัดสรรโครงการระบบเครือข่ายของ สพฐ.

Download คู่มือ e-Office

คู่มือ การอบรมหลักสูตร ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน

Download Presentation อ.โกศิลป

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 22-25 กรกฎาคม 2557

Download ทั้งหมด
 
 
www.obecmail.obec.go.th
 
    เช็คเมล obecmail  
    สมัครเมล obecmail  
    แจ้งปัญหาการใช้งาน  
 
e-filing.bopp.go.th
 
    เช็คหนังสือราชการ  
    แจ้งปัญหาการใช้งาน  
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
    บุคลากร  

20 <<  สิงหาคม 2560  >>
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 
ชื่อผู้ใช้
 :   
 
รหัสผ่าน
 :   
 
 ให้ระบบจำข้อมูล
 
 
  
 

    กลุ่มบริหารทั่วไป  
    กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
 
    กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร  ด้านเทคโนโลยี  
    กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสาน
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีี
 
    กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่าย
เทคโนโลยีี
 
    กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
    ครูบ้านนอกดอทคอม
  สหวิชาการดอทคอม
  โทรทัศน์ครู
  ครูไทยดอทอินโฟ
  โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์