[x] ปิด
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
8 ส.ค. 2557 เวลา 8.00 - 20.00 น.
การกรอกข้อมูล เพื่อใช้การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558

www.obecict.bopp.go.th
อ่านต่อ ...
กิจกรรมทั้งหมด
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. OBEC Mail e-filing Web Media
บุคลากร สทร.

กลุ่มงาน :   

คำค้น   จาก     

บุคลากรทั้งหมดนางสาววัชรินทร์ ประเสิดสินธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป
watcharin.p@obecmail.obec.go.th
859146792
ปริญญาตรีนางสาวรัตยา หวังผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป
rattaya.w@obecmail.obec.go.th
ปริญญาตรีนางจริยา หาญดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป
jariya.h@obecmail.obec.go.thนางณัฐธยาน์ กุลทัศน์
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
กลุ่มบริหารทั่วไป
nathaya.k@obecmail.obec.go.thนางสาวชลฤทัย ผลวาทิต
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
กลุ่มบริหารทั่วไป
chonlutai.p@obecmail.obec.go.thนางฑิฆัมพร ซุ้ยวงศ์
พนักงานบันทึกข้อมูล
กลุ่มบริหารทั่วไป
ticumpron.s@obecmail.obec.go.thนางอภันตรี อมราพิทักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
apantri.a@obecmail.obec.go.thนางอังสนา ม่วงปลอด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
angsana.m@obecmail.obec.go.thนางสาวพรรณมณี ชูเชาวน์
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
panmanee.c@obecmail.obec.go.thว่าที่ ร.ต. หญิงสิริพันธ์ สอนภักดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
siriphun.s@obecmail.obec.go.thนางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
thongthip.s@obecmail.obec.go.thนางสาวอังสนา เปศะนันทน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
angsana.p@obecmail.obec.go.thนางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
actchara.s@obecmail.obec.go.thนายสุวิทย์ บึงบัว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
suwit.b@obecmail.obec.go.thนางลักคณา ฟักเทศ
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
lukkana.f@obecmail.obec.go.thนางสุพรรณี สุขะสันติ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
supannee.s@obecmail.obec.go.thนางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
-นางสาวโสภา สกุลสันติธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
sopha.s@obecmail.obec.go.thนางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ระบบสื่อสาร
jutamas.c@obecmail.obec.go.thนางอัญชลีพร วิรัชกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ระบบสื่อสาร
anchaleeporn.w@obecmail.obec.go.th
หน้า 1/3
1 2 3
 

Download คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Download File ประกอบการประชุม รร.แม็กซ์

การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ประจำปี ๒๕๕๗

สรุปจำนวน สพท. ที่ส่ง SAR update 17 เมษา 57

Download บัญชีจัดสรรค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2557

ข้อมูลการจัดสรรโครงการระบบเครือข่ายของ สพฐ.

Download คู่มือ e-Office

คู่มือ การอบรมหลักสูตร ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน

Download Presentation อ.โกศิลป

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 22-25 กรกฎาคม 2557

Download ทั้งหมด
 
 
www.obecmail.obec.go.th
 
    เช็คเมล obecmail  
    สมัครเมล obecmail  
    แจ้งปัญหาการใช้งาน  
 
e-filing.bopp.go.th
 
    เช็คหนังสือราชการ  
    แจ้งปัญหาการใช้งาน  
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
    บุคลากร  

20 <<  สิงหาคม 2560  >>
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 
ชื่อผู้ใช้
 :   
 
รหัสผ่าน
 :   
 
 ให้ระบบจำข้อมูล
 
 
  
 

    กลุ่มบริหารทั่วไป  
    กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
 
    กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร  ด้านเทคโนโลยี  
    กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสาน
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีี
 
    กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่าย
เทคโนโลยีี
 
    กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
    ครูบ้านนอกดอทคอม
  สหวิชาการดอทคอม
  โทรทัศน์ครู
  ครูไทยดอทอินโฟ
  โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์