SPC OBEC DatABasE
SPC OBEC DataTank
   Home |   AdministratorLogin
  สรุปรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
รหัส
กรณี
ผลการดำเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คุ้มครองฉุกเฉิน เสร็จสิ้น
1
 ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
1,648 
1,036  73  539 
2
 เหตุความรุนแรง
1,737 
933  49  755 
3
 ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา
4
 อุบัติเหตุ
1,414 
321  53  1,038 
5
 อุบัติภัย
6
 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
7
 โรคติดต่อ
8
 สื่อสังคมออนไลน์
9
 อื่นๆ
14,042 
8,054  84  5,904 
รวม 18,848  10,348  259  8,237 
SPC Version 2.01
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน : Student Protection Center
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ