SPC OBEC DatABasE
SPC OBEC DataTank
 
   Home |  Administrator Login
  สรุปรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
รหัส
กรณี
ผลการดำเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คุ้มครองฉุกเฉิน เสร็จสิ้น
1
  ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
2
  เหตุความรุนแรง
3
  ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา
4
  อื่นๆ
รวม 18 
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน : Student Protection Center
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ