SPC OBEC DatABasE
SPC OBEC DataTank
 
   Home |  Administrator Login
  สรุปรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
รหัส
กรณี
ผลการดำเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คุ้มครองฉุกเฉิน เสร็จสิ้น
1
  ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
12 
2
  เหตุความรุนแรง
12 
3
  ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา
16 
11 
4
  อื่นๆ
37 
10 
12 
15 
รวม 77  25  28  23 
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน : Student Protection Center
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ