SPC OBEC DatABasE
SPC OBEC DataTank
   Home |   AdministratorLogin
  สรุปรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
รหัส
กรณี
ผลการดำเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คุ้มครองฉุกเฉิน เสร็จสิ้น
1
 ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
1,658 
1,046  73  539 
2
 เหตุความรุนแรง
1,746 
942  49  755 
3
 ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา
4
 อุบัติเหตุ
1,414 
321  53  1,038 
5
 อุบัติภัย
6
 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
7
 โรคติดต่อ
8
 สื่อสังคมออนไลน์
9
 อื่นๆ
14,066 
8,075  84  5,907 
รวม 18,891  10,388  259  8,240 
SPC Version 2.01
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน : Student Protection Center
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ