SPC OBEC DatABasE
SPC OBEC DataTank
   Home |   AdministratorLogin
  สรุปรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน : ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา
ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา
ผลการดำเนินงาน
จำนวน
ดำเนินงาน คุ้มครองฉุกเฉิน เสร็จสิ้น
 เก็บค่าใช้จ่ายไม่เหมาะสม
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติไม่เป็นธรรม
 ย้ายสถานศึกษาด้วยตนเอง เนื่องจากผลกระทบจากเหตุถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 ย้ายสถานศึกษาด้วยตนเอง เนื่องจากผลกระทบจากเหตุความปลอดภัย
 ย้ายสถานศึกษาด้วยตนเอง เนื่องจากผลกระทบจากเหตุอื่นๆ
 ถูกให้ออกจากสถานศึกษา เนื่องจากเก็บค่าใช้จ่าย
 ถูกให้ออกจากสถานศึกษา เนื่องจากครูปฏิบัติไม่เป็นธรรม
 ถูกให้ออกจากสถานศึกษา เนื่องจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม
 ถูกให้ออกจากสถานศึกษาสถานศึกษา เนื่องจากสาเหตุอื่นๆ
 ปัญหา-อุปสรรค-ที่มีผลต่อการศึกษา ยากจน
 ปัญหา-อุปสรรค-ที่มีผลต่อการศึกษา ขาดผู้อุปการะ
 ปัญหา-อุปสรรค-ที่มีผลต่อการศึกษา ปัญหาด้านสุขภาพ
 ปัญหา-อุปสรรค-ที่มีผลต่อการศึกษา ปัญหาครอบครัว
รวม
SPC Version 2.01
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน : Student Protection Center
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ