SPC OBEC DatABasE
SPC OBEC DataTank
   Home |   AdministratorLogin
  สรุปรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน : เหตุความรุนแรง
รหัส
เหตุความรุนแรง
ผลการดำเนินงาน
จำนวน
ดำเนินงาน คุ้มครองฉุกเฉิน เสร็จสิ้น
21
  ฆ่าตัวตาย/ทำร้ายร่างกายตนเอง
202 
115  10  77 
22
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. กับ สังกัด สพฐ.
723 
374  16  333 
23
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. เป็นผู้ถูกกระทำ โดย ต่างสังกัด
181 
104  69 
24
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. เป็นผู้กระทำ ต่อ ต่างสังกัด
71 
48  21 
25
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. เป็นผู้ถูกกระทำ โดย ครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคคลอื่น/บุคคลในครอบครัว
202 
122  72 
26
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. เป็นผู้กระทำ ต่อ ครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคคลอื่น/บุคคลในครอบครัว
78 
45  31 
รวม 1,608  877  48  683 
SPC Version 2.01
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน : Student Protection Center
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ