SPC OBEC DatABasE
SPC OBEC DataTank
   Home |   AdministratorLogin
  สรุปรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน : เหตุความรุนแรง
รหัส
เหตุความรุนแรง
ผลการดำเนินงาน
จำนวน
ดำเนินงาน คุ้มครองฉุกเฉิน เสร็จสิ้น
21
  ฆ่าตัวตาย/ทำร้ายร่างกายตนเอง
229 
134  13  82 
22
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. กับ สังกัด สพฐ.
778 
412  17  349 
23
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. เป็นผู้ถูกกระทำ โดย ต่างสังกัด
205 
125  72 
24
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. เป็นผู้กระทำ ต่อ ต่างสังกัด
83 
57  24 
25
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. เป็นผู้ถูกกระทำ โดย ครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคคลอื่น/บุคคลในครอบครัว
223 
135  79 
26
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. เป็นผู้กระทำ ต่อ ครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคคลอื่น/บุคคลในครอบครัว
83 
49  32 
รวม 1,864  1,068  52  743 
SPC Version 2.01
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน : Student Protection Center
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ