SPC OBEC DatABasE
SPC OBEC DataTank
   Home |   AdministratorLogin
  สรุปรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน : เหตุความรุนแรง
รหัส
เหตุความรุนแรง
ผลการดำเนินงาน
จำนวน
ดำเนินงาน คุ้มครองฉุกเฉิน เสร็จสิ้น
21
  ฆ่าตัวตาย/ทำร้ายร่างกายตนเอง
278 
173  20  85 
22
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. กับ สังกัด สพฐ.
825 
463  22  340 
23
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. เป็นผู้ถูกกระทำ โดย ต่างสังกัด
228 
152  70 
24
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. เป็นผู้กระทำ ต่อ ต่างสังกัด
80 
55  23 
25
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. เป็นผู้ถูกกระทำ โดย ครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคคลอื่น/บุคคลในครอบครัว
271 
178  83 
26
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. เป็นผู้กระทำ ต่อ ครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคคลอื่น/บุคคลในครอบครัว
89 
53  34 
รวม 1,969  1,215  63  690 
SPC Version 2.01
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน : Student Protection Center
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ