SPC OBEC DatABasE
SPC OBEC DataTank
   Home |   AdministratorLogin
  สรุปรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน : เหตุความรุนแรง
รหัส
เหตุความรุนแรง
ผลการดำเนินงาน
จำนวน
ดำเนินงาน คุ้มครองฉุกเฉิน เสร็จสิ้น
21
  ฆ่าตัวตาย/ทำร้ายร่างกายตนเอง
44 
25  17 
22
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. กับ สังกัด สพฐ.
86 
49  33 
23
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. เป็นผู้ถูกกระทำ โดย ต่างสังกัด
26 
18 
24
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. เป็นผู้กระทำ ต่อ ต่างสังกัด
16 
14 
25
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. เป็นผู้ถูกกระทำ โดย ครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคคลอื่น/บุคคลในครอบครัว
19 
12 
26
  ทำร้ายร่างกาย สังกัด สพฐ. เป็นผู้กระทำ ต่อ ครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคคลอื่น/บุคคลในครอบครัว
11 
รวม 216  135  11  70 
SPC Version 2.01
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน : Student Protection Center
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ