[x] ปิด
ระบบทะเบียนครุภัณฑ์
   Home   Administrator Login
Administrator lOgin
Username :
Password :
  กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ