[x] ปิด
ระบบทะเบียนครุภัณฑ์
   Home   Administrator Login
  ครุภัณฑ์สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 
รหัส
รายการครุภัณฑ์
สถานะการใช้งาน
รายละเอียด
จำนวน ชำรุด จำหน่าย คงเหลือ
01
 ครุภัณฑ์สำนักงาน
346 
1 
63 
283 
02
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
79 
- 
1 
78 
03
 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
127 
- 
- 
127 
04
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
289 
- 
8 
281 
รวม 845  72  773   
  กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ